Privacybeleid

Geldig vanaf: September 2023

Gegevensbescherming en privacyverklaring voor The SR Group

1. Wie zijn wij?

The SR Group is een wereldwijd professioneel, specialistisch recruitmentbureau met een focus op talent voor Legal, Compliance, HR, Belasting, Financieel beheer, Marketing, Executive Search en andere markten. De groep opereert onder de namen Brewer Morris, Carter Murray, Frazer Jones, [SR Projects] en Taylor Root. We bieden permanente en tijdelijke recruitment services aan cliënten die op zoek zijn naar talent voor hun organisaties.

The SR Group betekent onze dochterondernemingen, onze moedermaatschappij en haar dochterondernemingen, onze gelieerde ondernemingen. Aan het eind van dit beleid staat een lijst van onze relevante rechtspersonen. Voor het doel van wetgeving inzake gegevensbescherming die van tijd tot tijd van kracht kan zijn, is de verwerkingsverantwoordelijke de rechtspersoon van The SR Group in het rechtsgebied waarin u woont (of, indien anders, de rechtspersoon waarmee u contact hebt of waarmee u een contract hebt afgesloten).

The SR Group streeft ernaar best practices en lokale wetgeving inzake privacy na te leven in alle rechtsgebieden waarin de groep opereert. De toepassing van het wereldwijde privacybeleid van The SR Group kan in de verschillende rechtsgebieden waarin The SR Group opereert iets worden aangepast in overeenstemming met lokale vereisten. Daarnaast kan The SR Group ook een landspecifieke verklaring over het verzamelen van gegevens verstrekken, waarin de praktijken van de groep in dat rechtsgebied worden uiteengezet.

Het privacybeleid van The SR Group wordt van tijd tot tijd herzien om rekening te houden met nieuwe wetten en technologie, veranderingen in onze activiteiten en werkpraktijken en om te waarborgen dat het beleid gepast blijft voor de veranderende omgeving. Alle gegevens die wij bewaren, zijn onderworpen aan de meest actuele versie van het privacybeleid. Als u specifieke vragen hebt over het privacybeleid van The SR Group in uw lokale rechtsgebied, neem dan contact met ons op met gebruik van de contactgegevens aan het eind van dit privacybeleid.

Lees dit privacybeleid alstublieft aandachtig door.

2. Wat wordt er door dit beleid gedekt?

Wij bij The SR Group nemen uw persoonsgegevens serieus. Dit beleid:

• beschrijft de soorten persoonsgegevens die wij over u verzamelen;
• legt uit hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken;
• legt uit hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren;
• legt uit wanneer, waarom en met wie wij uw persoonsgegevens zullen delen;
• beschrijft de rechtsgrondslag die wij hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken;
• legt uit wat het effect is als u weigert de verzochte persoonsgegevens te verstrekken;
• legt uit welke verschillende rechten en keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens; en
• legt uit hoe wij contact met u kunnen opnemen en hoe u contact met ons kunt opnemen.

3.Welke persoonsgegevens verzamelen wij over u?

We verzamelen de gegevens die wij nodig hebben om beschikbare kansen te vinden en aanvullende benodigde gegevens zodat onze recruiters uw geschiktheid kunnen beoordelen in de verschillende fasen van recruitment. Deze zijn gerelateerd aan onze zakelijke activiteiten, namelijk recruitment, maar ook aan sollicitaties om voor The SR Group te werken. Deze gegevens omvatten uw naam, uw persoonlijke en zakelijke e-mailadres, uw postadres en telefoonnummer; financiële informatie; uw curriculum vitae; uw arbeidsverleden; gegevens over uw opleiding en training, uw werkprestaties en recht om te werken; compliance en identiteitsbewijzen; referenties en links naar uw professionele profielen die beschikbaar zijn in het openbaar domein, zoals LinkedIn, een zakelijk Facebook of bedrijfswebsite.

Afhankelijk van de aard van de functie waarvoor u wordt overwogen, en ook afhankelijk van het betreffende rechtsgebied, moeten wij mogelijk speciale categorieën van persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken, waaronder gegevens over uw gezondheid (inclusief gegevens over ziekteverlof in eerdere functies), gegevens over beperkingen, gegevens over strafbare feiten die u hebt gepleegd of waarvan u verdacht wordt, en of u lid bent van professionele of vakverenigingen. Raadpleeg artikel 8 hieronder voor de rechtsgrondslag voor dergelijke verwerking.

Afhankelijk van het relevante rechtsgebied, en in elk geval uitsluitend met uw toestemming, kunnen uw gelijkenis en/of stem worden opgenomen wanneer u presenteert of deelneemt aan een paneldiscussie, bijvoorbeeld, tijdens een webinar of een evenement, of wanneer u deelneemt aan een videogesprek.  Afhankelijk van de wet- en regelgeving in het betreffende rechtsgebied kunnen wij voor opleidingsdoeleinden ook luisteren naar uw stem tijdens telefoongesprekken die u met onze recruitment consultants voert, of deze opnemen.

Daarnaast kunnen wij, als onderdeel van onze inzet voor gelijke kansen en om naleving van ons beleid inzake gelijke kansen te controleren, u ook vragen om ter controle van gelijkheid een formulier in te vullen. Wanneer u wordt gevraagd een formulier om gelijkheid te controleren in te vullen, wordt de informatie vrijwillig en op anonieme basis verstrekt voor statistische analyse. De informatie wordt niet met uw andere persoonlijke gegevens opgeslagen.

We kunnen ook gegevens verzamelen zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer als:

We kunnen uw IP-adres en andere gegevens verzamelen, zoals uiteengezet in artikel 5 van dit privacybeleid.

4. Uit welke bronnen verzamelen wij persoonsgegevens over u?

Dit zijn de verschillende bronnen waaruit wij persoonsgegevens over u kunnen verzamelen:

Wanneer we uw gegevens verzamelen uit de hierboven genoemde openbaar toegankelijke bronnen, kunnen wij dat doen met gebruik van softwareprogramma’s. Deze programma’s krijgen parameters over de vereisten van een functie en doorzoeken openbaar toegankelijke bronnen, waar het redelijkerwijs is te verwachten dat dergelijke gegevens door recruiters verzameld en verwerkt zullen worden om kandidaten voor een bepaalde baan te vinden.

5. Hoe en waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens zodat wij u onze diensten kunnen verlenen, bijvoorbeeld:

6. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We bewaren uw gegevens slechts zolang wij die nodig hebben voor het hierboven genoemde gebruik of om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Houd er echter rekening mee dat wij bepaalde gegevens van u kunnen bewaren nadat u het gebruik van onze services hebt gestaakt, bijvoorbeeld als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals het bewaren van de gegevens voor belastingtechnische en administratieve doeleinden.

Bij het bepalen van de relevante bewaartermijnen houden wij onder meer rekening met de volgende factoren:
a.    onze contractuele verplichtingen en rechten met betrekking tot de betreffende gegevens;
b.    wettelijke verplichting(en) onder de relevante wetgeving met betrekking tot de bewaartermijn van gegevens;
c.    ons gerechtvaardigd belang wanneer we een test hebben uitgevoerd om de belangen af te wegen (zie artikel 8 hieronder);
d.    toepasselijke verjaringswet(ten);
e.    (potentiële) geschillen;
f.    of u een verzoek tot wissing van uw gegevens hebt ingediend; en
g.    richtlijnen uitgegeven door relevante autoriteiten belast met gegevensbescherming.

Anders wissen wij uw gegevens op veilige wijze wanneer die niet langer nodig zijn.

7. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden die zijn onderworpen aan contractuele verplichtingen van geheimhouding en naleving van relevante wetten, waaronder:

8. Welke rechtsgrondslag hebben wij voor het gebruik van uw gegevens?

Voor kandidaten, aannemers, personen die een referentie geven en cliënten evenals sollicitanten die voor The SR Group willen werken, is onze verwerking nodig voor onze gerechtvaardigde belangen. Als een recruitmentbedrijf en een recruitmentbureau dragen wij kandidaten bij cliënten aan voor permanente aanstellingen, tijdelijke tewerkstelling of onafhankelijke professionele contracten.  De uitwisseling van persoonsgegevens van onze kandidaten en de contacten van onze cliënten is een fundamenteel, essentieel onderdeel van dit proces, aangezien we de gegevens nodig hebben om de geschiktheid voor potentiële functies te beoordelen, om potentiële kandidaten te vinden en contact op te nemen met cliënten en personen die een referentie kunnen geven. Om de ambities van onze kandidaten en de personeelsbehoeften van onze cliënten te ondersteunen, hebben we een database nodig met persoonsgegevens van kandidaten en cliënten die zowel historische informatie als huidige personeelsvereisten bevat. Om onze zakelijke activiteiten te handhaven, uit te breiden en te ontwikkelen, moeten we de persoonsgegevens van potentiële kandidaten en contactpersonen bij cliënten registreren.

We moeten personeel met de juiste kwalificaties en ervaring aantrekken om ervoor te zorgen dat we onze zakelijke activiteiten kunnen handhaven, uitbreiden en ontwikkelen en kunnen voldoen aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen jegens cliënten, kandidaten en tijdelijke werkkrachten die wij bij cliënten tewerkstellen. De registratie en uitwisseling van persoonsgegevens van kandidaten is een fundamenteel, essentieel onderdeel van dit proces, aangezien we de gegevens nodig hebben om de geschiktheid voor potentiële functies te beoordelen en contact op te nemen met personen die een referentie kunnen geven. 

Voordat we verdergaan met een dergelijke verwerking, voeren we een test uit om de belangen af te wegen. Deze is bedoeld om te controleren of onze verwerking noodzakelijk is en of uw fundamentele rechten op privacy zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen. We houden gegevens over deze tests bij. U hebt recht op inzage in de gegevens van deze tests en kunt daar meer informatie over krijgen door via de onderstaande contactgegevens contact met ons op te nemen.

We vertrouwen op contracten als we onderhandelen over een arbeidsovereenkomst of een arbeidsovereenkomst hebben afgesloten met u of uw organisatie of enige ander contracten om u services te verlenen of services van u of uw organisatie te ontvangen.

We vertrouwen op wettelijke verplichtingen als wij wettelijk verplicht zijn om gegevens over u te bewaren om onze wettelijke verplichtingen na te komen, zoals openbaarmaking aan openbare instellingen, regelgevende instanties en onderzoeken.

Als u een sollicitatiegesprek krijgt en als kandidaat wordt voorgedragen, dan moeten daarvoor waarschijnlijk meer gedetailleerde persoonsgegevens worden verwerkt, waaronder gevoelige gegevens zoals informatie over uw gezondheid die u verstrekt of die anderen over u verstrekken. Dergelijke informatie kan nodig zijn om te bepalen of u een bepaalde functie waarnaar u wilt solliciteren op basis van nationale wetten kunt uitvoeren en/of daarvoor in aanmerking komt, wat de rechtsgrondslag kan bieden voor het verwerken van deze gegevens.

In gevallen waar er geen rechtsgrondslag is (voor het verwerken van persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens), vragen wij u mondeling om uw uitdrukkelijke toestemming, via e-mail of een online proces, voor de specifieke activiteit waarvoor wij toestemming nodig hebben en registreren wij uw antwoord. Wanneer toestemming de rechtsgrondslag is voor onze verwerking, dan hebt u het recht om uw toestemming voor deze specifieke verwerking te allen tijde in te trekken (zoals uiteengezet in artikel 15 hieronder).

9. Wat gebeurt er als u ons niet de gegevens geeft waarom wij vragen of als u ons vraagt de verwerking van uw gegevens te stoppen?

Als u niet de benodigde persoonsgegevens verstrekt, bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of uw toestemming daarvoor intrekt (waar van toepassing), kunnen wij u in individuele gevallen misschien niet matchen met beschikbare carrièrekansen.

10. Nemen wij geautomatiseerde beslissingen over u?

Nee, we voeren geen geautomatiseerde profilering uit, aangezien er altijd menselijke tussenkomst is bij de verwerking van persoonsgegevens.

11. Geven wij uw gegevens over internationale grenzen door?

Om uw profiel beter te matchen met huidige kansen, voor het doel van bedrijfsontwikkeling, voor het ontwikkelen en testen van systemen, waar nodig zodat onze leveranciers ons een service kunnen leveren of als nodig om ons contract met u uit te voeren, kunnen uw persoonsgegevens over internationale grenzen heen worden doorgegeven aan cliënten en partners in andere landen evenals aan onze wereldwijde kantoren die aan het eind van dit beleid staan vermeld.

De privacywetten van deze landen kunnen afwijken van die in uw eigen land. Wanneer we gegevens doorgeven naar een land dat niet wordt geacht adequate normen van gegevensbescherming te hanteren, houden wij ons aan de toepasselijke privacywetten en worden er voorzorgsmaatregelen getroffen en, indien nodig, contracten afgesloten om uw persoonsgegevens te beschermen.

Voor meer informatie over de manier waarop wij uw gegevens beveiligen ingeval van doorgifte, kunt contact met ons opnemen via dataprotection@thesrgroup.com of met gebruik van de onderstaande gegevens.

12. Beveiliging en opslag van uw gegevens

Beveiliging van persoonsgegevens en respect voor de vertrouwelijkheid van uw gegevens zijn belangrijke zaken voor The SR Group.

Alle gegevens die u ons geeft, worden veilig opgeslagen en we nemen de nodige maatregelen, waaronder gepaste technische en organisatorische maatregelen, om uw persoonsgegevens te beschermen. We hebben weliswaar beveiligingsmaatregelen getroffen om persoonsgegevens onder onze controle tegen verlies, misbruik of wijziging te beschermen, maar we kunnen niet garanderen dat er geen persoonsgegevens verloren gaan of misbruikt of gewijzigd worden.

13. Gebruik van onze websites – overdracht via het internet

Het via het internet overdragen van gegevens is helaas niet volledig veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die naar onze website worden overgedragen niet garanderen; de overdracht is voor uw eigen risico. Wanneer wij uw gegevens hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures volgen en strikte veiligheidsvoorzieningen gebruiken om onbevoegde toegang te voorkomen.

Onze websites kunnen links bevatten naar externe websites die door andere organisaties worden beheerd en die persoonsgegevens over u kunnen verzamelen wanneer u die bezoekt. Als u een link naar een van deze websites volgt, dient u er rekening mee te houden dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij niet verantwoordelijk zijn en niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het privacybeleid van deze websites van derden. Controleer het beleid van de betreffende website alvorens daar persoonsgegevens in te dienen.

14. Gebruiken wij cookies om persoonsgegevens over u te verzamelen?

Om u beter van dienst te zijn op onze websites gebruiken we cookies die tijdens het browsen persoonsgegevens over u kunnen verzamelen. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

15. Welke rechten hebt u met betrekking tot de gegevens die wij over u bewaren?

Volgens de wet hebt u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Voor meer informatie en advies over uw rechten kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens aan het eind van dit beleid, of met de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land.

RechtenWat betekent dit?
1. Het recht om geïnformeerd te wordenU hebt het recht om duidelijke, transparante en makkelijk begrijpelijke informatie te krijgen over de manier waarop wij uw gegevens gebruiken en over uw rechten. Daarom geven wij u de informatie in dit beleid.
2. Het recht op toegangU hebt het recht op inzage in uw gegevens (als wij die verwerken) en in bepaalde andere informatie (soortgelijke informatie als in dit privacybeleid wordt gegeven). Dat is zodat u weet en kunt controleren dat we uw gegevens gebruiken in overeenstemming met de wet op gegevensbescherming.
3. Het recht op rectificatieU hebt het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze onnauwkeurig of onvolledig zijn.
4. Het recht op wissingDit wordt ook wel het ‘recht op vergetelheid’ genoemd en biedt u, in eenvoudige bewoordingen, de mogelijkheid om wissing of verwijdering van uw gegevens te vragen als wij geen gegronde reden meer hebben om die te blijven gebruiken. Dit is geen algemeen recht op wissing; er gelden uitzonderingen.
5. Het recht op beperking van de verwerkingU hebt het recht om verdere verwerking van uw gegevens te ‘blokkeren’ of beperken. Wanneer verwerking wordt beperkt, kunnen wij uw gegevens nog steeds bewaren, maar mogen wij die niet meer gebruiken. We houden een lijst bij van mensen die hebben gevraagd verder gebruik van hun gegevens te ‘blokkeren’ om ervoor te zorgen dat de beperking in de toekomst wordt gerespecteerd.
6. Het recht van gegevensoverdraagbaarheidU hebt het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen en opnieuw te gebruiken voor uw eigen doelen verspreid over verschillende services. Als u bijvoorbeeld besluit dat u een nieuwe aanbieder wilt gebruiken, kunt u krachtens dit recht uw gegevens veilig verplaatsen, kopiëren of overdragen tussen onze IT-systemen en die van die andere aanbieder, zonder dat dit afbreuk doet aan de bruikbaarheid daarvan.
7. Het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingU hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, waaronder verwerking voor direct marketing of als u niet langer benaderd wilt worden met potentiële kansen.
8. Het recht om een klacht in te dienenU hebt het recht om bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan of deze verwerken.
9. Het recht om toestemming in te trekkenAls u uw toestemming hebt gegeven voor iets wat wij met uw persoonsgegevens doen, dan hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken (maar als u dat doet, betekent dat niet dat dingen die we met uw persoonsgegevens hebben gedaan tot het moment waarop u uw toestemming introk onrechtmatig waren). Dit omvat uw recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden in te trekken.

 
We zullen doorgaans gratis op verzoeken reageren en gratis informatie verstrekken, maar kunnen een redelijk tarief in rekening brengen om onze administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie te dekken in het geval van:

We kunnen dan ook het recht hebben om het verzoek te weigeren.
Overweeg uw verzoek alstublieft zorgvuldig alvorens het in te dienen. We zullen zo snel mogelijk reageren. Doorgaans is dat binnen één maand nadat we uw verzoek hebben ontvangen, maar als het langer zal duren om het verzoek in te willigen, zullen wij u dat laten weten.

16. Onze gegevens nauwkeurig en actueel houden

The SR Group beoordeelt de persoonsgegevens die worden verwerkt om te waarborgen dat die nauwkeurig en actueel zijn. Het is daarom belangrijk dat u ons helpt uw persoonsgegevens nauwkeurig te houden door ons op de hoogte te brengen van naamsveranderingen of een nieuw adres. Als u de gegevens die u ons hebt gegeven wilt inzien of veranderen, kunt u ons daar schriftelijk van in kennis stellen.

17. Wijziging van ons privacybeleid

Dit privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt in september 2022. The SR Group kan dit privacybeleid beleid van tijd tot tijd wijzigen. Als we ons privacybeleid wijzigen, publiceren we de veranderingen op onze website en brengen wij u daar indien nodig via e-mail van op de hoogte. De datum van uitgifte wordt aangegeven. We raden u aan de bepalingen in dit privacybeleid periodiek te controleren om van eventuele wijzigingen op de hoogte te blijven.

18. Hoe zullen wij contact met u opnemen?

We kunnen telefonisch en via e-mail of social media contact met u opnemen. Als u de voorkeur geeft aan een bepaalde methode om contact met u op te nemen, laat ons dat dan weten.

19. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u ontevreden bent over de manier waarop er met uw gegevens is omgegaan of verdere vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u hier contact met ons opnemen: dataprotection@thesrgroup.com of bellen naar +44 20 7415 0050 of uw klacht naar het relevante kantoor sturen:

Kantoor in Londen
Anthony Davies – The Data Protection Officer
The SR Group (UK) Limited
U vindt ons adres hier.

Kantoor in Birmingham
Anthony Davies – The Data Protection Officer
The SR Group (UK) Limited
U vindt ons adres hier.

Kantoor in Dublin
Anthony Davies – The Data Protection Officer
The SRG Recruitment Group (Ireland) Limited
U vindt ons adres hier.

Kantoor in Amsterdam (voor recruitment van permanent en tijdelijk personeel rechtstreeks namens onze cliënten)
Anthony Davies – The Data Protection Officer
The SR Group (Netherlands) BV
U vindt ons adres hier.

Kantoor in Amsterdam (voor recruitment van tijdelijk personeel)
Anthony Davies – The Data Protection Officer
The SR Projects (Netherlands) BV
U vindt ons adres hier.

Kantoor in Düsseldorf en Frankfurt (voor recruitment van permanent en tijdelijk personeel rechtstreeks namens onze cliënten)
Anthony Davies – The Data Protection Officer
The SR Group (Germany) GmbH
U vindt ons adres hier.

Kantoor in Düsseldorf en Frankfurt (voor recruitment van tijdelijk personeel)
Anthony Davies – The Data Protection Officer
The SR Projects (Germany) GmbH
U vindt ons adres hier.

Kantoor in Milaan
Anthony Davies – The Data Protection Officer
The SR Group (Italy) S.r.l.
U vindt ons adres hier.

Kantoor in Dubai
Anthony Davies – The Data Protection Officer
The SR Group (Dubai) Limited
U vindt ons adres hier.

Kantoor in Hong Kong
The Data Protection Team
The SR Group (Hong Kong) Limited
U vindt ons adres hier.

Kantoor in Singapore
Anthony Davies – The Data Protection Officer
The SR Group (Singapore) Pte. Ltd
U vindt ons adres hier.

Kantoor in Sydney
The Data Protection Team
The Specialist Recruitment Group Pty Ltd
U vindt ons adres hier.

Kantoor in Melbourne
The Data Protection Team
The Specialist Recruitment Group Pty Ltd
U vindt ons adres hier.

Kantoor in New York
The Data Protection Team
The SR Group (US) Inc.
U vindt ons adres hier.

Overige Britse groepsbedrijven:

Anthony Davies – The Data Protection Officer
The SR Group Holding Company Limited
5 Fleet Place, London EC4M 7RD

Anthony Davies – The Data Protection Officer
The SR Group Investments Limited
5 Fleet Place, London EC4M 7RD

Anthony Davies – The Data Protection Officer
The SRG (Dubai) Limited
5 Fleet Place, London EC4M 7RD

20. Landspecifieke informatie: Australië

U kunt bij de Australische Office of The Information Commissioner een klacht over kwesties met betrekking tot uw persoonsgegevens indienen via http://www.privacy.gov.au/complaints.